Pastoračná starostlivosť,

Pastoral care, Пастырская забота

Svätá Tajina pokánia (spoveď) - v priestoroch chrámu po sobotnej, nedeľnej večernej bohoslužbe (ak sa slúži), v nedeľu pred Sv. Liturgiou, príp. v inom vopred dohodnutom čase a mieste. 

Holy Mystery of Repentance (Confession) - In the temple area after the Saturday and Sunday evening service (if it is served), on Sunday before the Divine Liturgy, or at another pre-arranged time and place. / Святое Таинство Покаяния (Исповедь) - в помещениях храма после субботнего и воскресного вечернего богослужения (если оно совершается), в воскресенье перед Св. Литургией, или в другое заранее оговоренное время и место.

Svätá Tajina Eucharistie - pristúpiť k Čaši a prijímať u nás môžu len dospelí pravoslávni kresťania, ktorí sú po spovedi, alebo majú požehnanie svojho duchovníka - spovedníka, deti do 7 rokov veku pristupujú bez spovede, staršie po spovedi. Pristúpiť nepravoslávnym k Prijímaniu v pravoslávnom chráme nie je dovolené z dôvodu, že pre Pravoslávnu Cirkev je to (ako iniciačná tajina) jeden zo spôsobov zjednotenia sa s Pravoslávím. 

Holy Mystery of Eucharist - Approach the Chalice and partake with us can only adult Orthodox Christians who have made a confession, or have the blessing of their spiritual leader - confessor. Children under the age of 7 years approach the Chalice without confession, older children after confession. For non-Orthodox it is not allowed to attend the Eucharist in an Orthodox church, because for the Orthodox Church it is (as an initiation mystery) one of the ways to unite with Orthodoxy. / Святое Таинство Евхаристии – взрослые православные христиане подходят к Чаше и могут причащаться, если они после исповеди, или имеют благословение своего духовника. Дети до 7 лет идут на Причастие без исповеди, старшие – после исповеди. Неправославным не разрешается приходить к Святому Причащению в православном храме, поскольку для Православной Церкви это (в качестве вводной тайны) один из способов соединения с Православием.

Zahraniční veriaci jednej z celosvetového spoločenstva 14 kánonických Pravoslávnych cirkví sú v našej cirkevnej obci vítaní, čo znamená, že po duchovnej stránke im môžeme venovať plnú duchovnú starostlivosť. Každopádne je vhodné akúkoľvek žiadosť vopred konzultovať s duchovným.

Foreign believers of one of the worldwide community of 14 canonical Orthodox Churches are welcomed in our parish, which means that we can provide them with full spiritual care. In any case, it is advisable to consult a clergyman in advance with any request. / В нашу церковную общину приветствуются иностранные верующие одной из мировых общин 14 канонических Православных Церквей. С духовной стороны мы можем оказать им полную духовную заботу. Любую просьбу следует заранее обсудить со священником.

Svätá Tajina krstu a myropomazania - po dohode s duchovným a po patričnej príprave (u dospelého katechumena), v prípade detí žiadajú o krst rodičia, z ktorých aspoň 1 je pravoslávny. Krst prebieha v súlade s tradíciou Cirkvi - trojitým ponorením.

Svätá Tajina zásnub a korunovácie manželstva - po dohode s duchovným a po patričnej príprave, termín sobáša je dohodnutý na základe predošlej konzultácie s duchovným.

Svätá Tajina pomazania chorých olejom, príp. zaopatrenie chorého Svätými Tajinami - po dohode s duchovným.

Pohreb a iné zádušné bohoslužby - po dohode s duchovným, pravoslávny veriaci sa pochováva tradičným kresťanským spôsobom = celé telo do zeme. Kremácia je z hľadiska pravoslávnej vierouky neprípustná.

Ďalšie bohoslužby - iné bohoslužby a modlitby, akafisty, molebeny, posvätenia a i. na požiadanie duchovného (viac informácií v karte Zápisky on-line).

Vyučovanie pravoslávneho náboženstva - Prebieha po dohode so školou počas vyučovacích hodín. Zabezpečuje duchovný správca, alebo katechéta. V prípade, že nie je umožnené vyučovať v priestoroch školy, výuka prebieha na fare vo vopred dohodnutom čase.

Pastoračné návštevy, duchovné rozhovory - po dohode s duchovným.

Katechizácia - prebieha formou nedeľných, sviatočných kázní a katechetických besied, ktoré sú usporadúvané 1x v mesiaci.

Misijná činnosť, 

Missionary activity, Миссионерская деятельность

Od novembra 2018 sa naša PCO s požehnaním eparchiálneho biskupa spolupodieľa na zabezpečovaní pravidelných bohoslužieb pre pravoslávnych veriacich na území Liptova. V prípade, že máte záujem o viac informácií, navštívte web-stránku Pravoslávnej cirkevnej obce svätého Nikolaja Divotvorcu v Liptovskom Mikuláši. https://www.pravoslavie.estranky.sk

Since November 2018, our parish, with the blessing of the eparchial bishop, has been participating in the provision of regular services for Orthodox believers in the territory of Liptov. If you are interested in more information, visit the website of the Orthodox parish of St. Nicholas the Wonderworker in the city Liptovský Mikuláš. https://www.pravoslavie.estranky.sk

С ноября 2018 года наш приход, по благословению епархиального архиерея, участвует в оказании регулярных богослужений для православных верующих на территории Липтова. Если вас интересует дополнительная информация, посетите сайт православной церковной общины Св. Николая Чудотворца в Липтовском Микулаше. https://www.pravoslavie.estranky.sk

© 2021 Pravoslávna cirkevná obec v Ľubici | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!