Človek je bytosť stvorená v čase, časom sa riadi neustále a správne poňatie času je preň dôležité. Obzvlášť to platí pre duchovný život, preto sú bohoslužby na cirkevnej obci vykonávané podľa "starého", tzv. juliánskeho kalendára, ktorému ostáva Pravoslávna Cirkev verná napriek meniacim sa podmienkam v spoločnosti. Bohoslužby sú vykonávané v cirkevno-slovanskom i slovenskom jazyku, kázeň prebieha v slovenčine.

Bohoslužobný program PCO v Ľubici

Worship program, Литургическая программа

*Zmena programu vyhradená.

17. 07. 2024 - 31. 07. 2024

Nedeľa, 21. 07. 2024, 4. nedeľa po 50-nici.

V Ľubici sa neslúži. / There are no religious services in Ľubica. / В Любице службы не проводятся.

(ĽUBICA) Obednica (bez kňaza), The Typika (without priest), Изобразителны (без священника) 9.00

(POPRAD) Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 9.00

Pondelok, 24. 07. 2024

Sv. Liturgia (zádušná 9-dňová), Divine Liturgy (for the deceased, on the 9th day), Божественная литургия за умершего, 9. дня) 7.30

Utorok, 23. 07. 2024

Akafist k sv. mučenici Ľudmile Českej, Akathist hymn to St. martyr Ludmila of Bohemia, Акафист св. мученице Людмиле Чешской 18.00

Streda, 24. 07. 2024

Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 7.30

Štvrtok, 25. 07. 2024

Akafist k prep. Eufrosíniji Polockej, Akathist hymn to ven. Euphrosyne of Polotsk, Акафист преп. Евфросинии Полоцкой 18.00

Piatok, 26. 07. 2024

Akafist k Božej Matke Počajevskej, Akathist hymn to the Mother of God Pochaevskaya, Акафист Божией Матери Почаевской 18.00

Sobota, 27. 07. 2024

Veľká Večerňa (Voskresná), Great Vespers, Великая вечерня 18.00

Spoveď, Confession, Исповедь 18.45

Nedeľa, 28. 07. 2024, 5. nedeľa po 50-nici, Sv. Otcov 6. Všeobecných Snemov.

5th Sunday after Pentecost, Sts. Fathers of 6 Ecumenical Councils. / Неделя 5-я по Пятидесятнице, Св. Отец VI Вселенских Соборов.

Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 8.00

Porada 9.30

Večerňa, Vespers, Вечерня 15.30

Utorok, 30. 07. 2024

Paraklis k Presv. Bohorodičke, Paraklesis to the most Holy Theotokos, Параклис ко Пресвятой Богородицы 18.00

Streda, 31. 07. 2024

Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 7.30

Štvrtok, 01. 08. 2024

Veľká Večerňa (Sviatočná), Great Vespers, Великая вечерня 18.00

Piatok, 02. 08. 2024, Sv. proroka Eliáša.

St. prophet Elijah / св. Пророка Илии.

Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 7.30

Noc s Písmom, Night with the Scripture, Ночь с Писанием 21.00

Od 21.00 hod. približne do polnoci bude prebiehať v priestore pravoslávneho chrámu čítanie Svätého Písma, konkrétne troch kníh Starého Zákona - Prísloví, Ester a Rút. Každý, kto má chuť zapojiť sa a pobdieť v piatočnú noc v prítomnosti Božieho Slova, je srdečne vítaný.

From 9:00 p.m. approximately until midnight in the space of the orthodox church there will be reading of the Holy Scriptures, namely the three books of the Old Testament - Proverbs, Esther and Ruth. Anyone who wants to get involved and stay awake on Friday night in the presence of God's Word is warmly welcome. / С 21:00 примерно до полуночи в пространстве православной церкви будет происходить чтение Священного Писания, а именно трех книг Ветхого Завета – Притчей, Есфири и Руфи. Мы горячо приветствуем всех, кто хочет принять участие и бодрствовать в пятницу вечером в присутствии Слова Божьего.

Sobota, 03. 08. 2024

Oslavy sviatku sv. proroka Eliáša v Krompachoch. 

Celebrations of the St. prophet Elijah in Krompachy parish. / Торжества праздника Св. пророка Илии в Кромпахах.

(KROPMACHY) Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 9.00

(ĽUBICA) Veľká Večerňa (Voskresná), Great Vespers, Великая вечерня 18.00

Spoveď, Confession, Исповедь 18.45

Útreňa (Voskresná), Matins, Утреня 19.00

Nedeľa, 04. 08. 2024, 6. nedeľa po 50-nici.

Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 8.00

Večerňa, Vespers, Вечерня 15.30

Utorok, 06. 08. 2024

Moleben za chorých, Moleben for the sick, Молебен для больных 18.00

V prípade, že chcete dať spomínať mená svojich chorých príbuzných, alebo známych, využite možnosť online podania cez kartu Zápisky online, alebo cez niektorú z možností v karte Kontakty.

If you want to mention the names of your sick relatives or acquaintances, use the option of online submission via the "Zápisky online" tab, or via one of the options in the "Kontakty" tab. / Если вы хотите поминать имена своих больных родственников или знакомых, воспользуйтесь возможностью онлайн-подачи через вкладку «Zápisky online» или один из вариантов во вкладке «Kontakty».

Streda, 07. 08. 2024

Akafist k sv. Cyrilovi a Metodovi, Akathist hymn to St. Cyril and Methodius, Акафист святым Кириллу и Мефодию 18.00

Štvrtok, 08. 08. 2024

Veľká Večerňa (Sviatočná), Great Vespers, Великая вечерня 18.00

Piatok, 09. 08. 2024, Sv. slovanských Sedmopočetníkov.

Seven Saints, Apostles of Bulgaria / Св. Седмочисленников славянских. 

Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 7.30

Sobota, 10. 08. 2024

Veľká Večerňa (Voskresná), Great Vespers, Великая вечерня 18.00

Spoveď, Confession, Исповедь 18.45

Nedeľa, 11. 08. 2024, 7. nedeľa po 50-nici.

Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 8.00

Večerňa, Vespers, Вечерня 15.30

Utorok, 13. 08. 2024, Predsviatok Výnosu čestného Hospodinovho Kríža.

Forefeast of the Procession of the Precious Cross of the Lord. / Предпразднство Происхождения (изнесения) честного Креста Господня.

Malé posvätenie vody, Lesser Blessing of Water, Малое освящение воды 18.00

Streda, 14. 08. 2024, Začiatok Uspenského pôstu. Výnos čestného Hospodinovho Kríža.

The Beginning of the Dormition Fast. Procession of the Precious Cross of the Lord. / Начало Успенского поста. Происхождение (изнесение) честного Креста Господня.

(Posvätenie medu, Consecration of honey, Oсвящение меда.)

 Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 7.30

Štvrtok, 15. 08. 2024

Paraklis k Presv. Bohorodičke, Paraklesis to the most Holy Theotokos, Параклис ко Пресвятой Богородицы 18.00

Piatok, 16. 08. 2024

Moleben k Prečistej Deve Márii, Moleben to the most pure Virgin Mary, Молебен к Пречистей Деве Марии 18.00

Sobota, 17. 08. 2024

Veľká Večerňa (Voskresná), Great Vespers, Великая вечерня 18.00

Spoveď, Confession, Исповедь 18.45

Nedeľa, 18. 08. 2024, 8. nedeľa po 50-nici, Predsviatok Hospodinovho Preobrazenia.

Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 8.00

Večerňa, Vespers, Вечерня 15.30

Pondelok, 19. 08. 2024, Hospodinovo Preobrazenie.

(Posvätenie ovocia, consecration of fruit, освящение фруктов)

Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 7.30

Streda, 21. 08. 2024

Akafist k Božej Matke Počajevskej, Akathist hymn to the Mother of God Pochaevskaya, Акафист Божией Матери Почаевской 18.00

Štvrtok, 22. 08. 2024

Akafist k sv. Lukášovi Krymskému + spomínanie chorých, Akathist hymn to the St. bishop Luke of Crimea + commemorating the sick, Акафист св. Луку Крымскому + поминание больных 18.00

V prípade, že chcete dať spomínať mená svojich chorých príbuzných, alebo známych, využite možnosť online podania cez kartu Zápisky online, alebo cez niektorú z možností v karte Kontakty.

If you want to mention the names of your sick relatives or acquaintances, use the option of online submission via the "Zápisky online" tab, or via one of the options in the "Kontakty" tab. / Если вы хотите поминать имена своих больных родственников или знакомых, воспользуйтесь возможностью онлайн-подачи через вкладку «Zápisky online» или один из вариантов во вкладке «Kontakty».

Piatok, 23. 08. 2024

Akafist k sv. metropolitovi Nektáriovi Eginskému + spomínanie chorých, Akathist hymn to St. metropolitan Nectarios of Aegina + commemorating the sick, Акафист св. митрополиту Нектарию Эгинскому + поминание больных 18.00

V prípade, že chcete dať spomínať mená svojich chorých príbuzných, alebo známych, využite možnosť online podania cez kartu Zápisky online, alebo cez niektorú z možností v karte Kontakty.

If you want to mention the names of your sick relatives or acquaintances, use the option of online submission via the "Zápisky online" tab, or via one of the options in the "Kontakty" tab. / Если вы хотите поминать имена своих больных родственников или знакомых, воспользуйтесь возможностью онлайн-подачи через вкладку «Zápisky online» или один из вариантов во вкладке «Kontakty».

Sobota, 24. 08. 2024

Veľká Večerňa (Voskresná), Great Vespers, Великая вечерня 18.00

Spoveď, Confession, Исповедь 18.45

Nedeľa, 25. 08. 2024, 9. nedeľa po 50-nici.

(Posvätenie ovocia, consecration of fruit, освящение фруктов)

Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 8.00

Porada 9.30

Večerňa, Vespers, Вечерня 15.30

Utorok, 27. 08. 2024, Predsviatok Usnutia Bohorodičky.

Veľká Večerňa (Sviatočná), Great Vespers, Великая вечерня 18.00

Streda, 28. 08. 2024, Usnutie Presvätej Bohorodičky. 

Chrámový sviatok Pravoslávnej cirkevnej obci v Ľubici. Zmiernenie na rybu.

The Dormition of Theotokos. Church feast of the Orthodox parish in Ľubica. Fish allowed. / Успение Пресвятой Богородицы. Храмовый праздник Православной церковной общины в Любице. Разрешается рыба.

Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 7.30

Večerňa, Vespers, Вечерня 18.00

Štvrtok, 29. 08. 2024

Moleben za trpiacich neduhom alkoholizmu a narkománie, Moleben for those suffering from alcoholism and drug addiction, Молебен о страдающих алкоголизмом и наркоманией 18.00

V prípade, že chcete dať spomínať mená svojich chorých príbuzných, alebo známych, využite možnosť online podania cez kartu Zápisky online, alebo cez niektorú z možností v karte Kontakty.

If you want to mention the names of your sick relatives or acquaintances, use the option of online submission via the "Zápisky online" tab, or via one of the options in the "Kontakty" tab. / Если вы хотите поминать имена своих больных родственников или знакомых, воспользуйтесь возможностью онлайн-подачи через вкладку «Zápisky online» или один из вариантов во вкладке «Kontakty».

Piatok, 30. 08. 2024

Akafist k prep. Eufrosíniji Polockej, Akathist hymn to ven. Euphrosyne of Polotsk, Акафист преп. Евфросинии Полоцкой 18.00

Sobota, 31. 08. 2024, Oslavy chrámového sviatku Pravoslávnej cirkevnej obce v Ľubici.

Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 9.00

Po Sv. Liturgii nasleduje obídenie chrámu s čítaním Evanjelií a pohostenie.

Nedeľa, 01. 09. 2024, 10. nedeľa po 50-nici.

Sv. Liturgia, Divine Liturgy, Божественная литургия 9.00

Moleben na začiatok školského roka, Moleben for the beginning of the school year, Молебен к началу учебного года 15.30

© 2021 Pravoslávna cirkevná obec v Ľubici | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!