Pravoslávne modlitby v slovenčine.

Texty sú priebežne aktualizované. Upozorňujeme, že sa nejedná o oficiálne texty, ktoré by mali schválenie eparchiálneho biskupa na všeobecné používanie; nemusia byť bezchybným prekladom, nenárokujú si na presnosť, ani jedinečnosť, preto prosím pristupujte k nim ako k pracovným textom, ktoré majú byť nápomocné v katechéze a pastorácii našich veriacich, príp. sympatizantov, ktorí sa zaujímajú o pravoslávie. 


MODLITBA NA PRIJATIE PROSFORY A SV. VODY (VARIANTA 1)

Hospodine, môj Bože, nech (mi) bude Tvoj svätý dar – prosfora i Tvoja svätená voda na odpustenie mojich hriechov, na osvietenie mojej mysle, na posilnenie mojich duševných i telesných síl, na zdravie mojej duše i tela, na podriadenie si mojich vášní a slabostí, na základe Tvojho bezhraničného milosrdenstva, skrze modlitby Tvojej prečistej Matky a všetkých Tvojich svätých. Amiň.

MODLITBA NA PRIJATIE PROSFORY A SV. VODY (VARIANTA 2)

Hospodine, môj Bože, nech (mi) bude Tvoj svätý dar a Tvoja svätená voda na odpustenie mojich hriechov, na osvietenie mojej mysle, na posilnenie mojich duševných i telesných síl, na zdravie mojej duše i tela, na vykorenenie mojich vášní a slabostí, na základe Tvojho bezhraničného milosrdenstva, skrze modlitby Tvojej prečistej Matky a všetkých Tvojich svätých. Amiň.


MODLITBA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO PRED VÝCHODOM Z DOMU

Zriekam sa ťa, satan, tvojej pýchy i tvojej služby a zjednocujem sa s Tebou, Christe, v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amiň.


INÉ MODLITBY PRI VYCHÁDZANÍ Z DOMU

Príchody a odchody - to sú vo všeobecnosti aj všetky činy a skutky, nielen odchod z príbytku a návrat doň.

Obráň ma, Hospodine, mocou Čestného a Životodarného Kríža +, aj ma ochráň pred každým zlom.
Hospodine, nasmeruj moju cestu na dobré.
Hospodine, požehnaj všetky moje príchody a odchody.

MODLITBA IDÚCEHO DO CHRÁMU

Zaradoval som sa, keď mi povedali: "Poďme do Hospodinovho domu." (Ž 121, 1) A ja, pre množstvo Tvojho milosrdenstva, vojdem do Tvojho domu, budem sa klaňať Tvojmu svätému chrámu v bázni pred Tebou. Hospodine, veď ma Svojou spravodlivosťou, kvôli mojim nepriateľom učiň moju cestu priamou pred Tebou (Ž 5, 8-9), aby som bez pohoršenia oslávil (oslávila) jediné Božstvo, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždy, až na večné veky. Amiň.

MODLITBA PRI VSTUPE DO CHRÁMU

Túto modlitbu číta duchovenstvo pri vstupe do oltárnej časti. Každý veriaci sa ju môže pomodliť pred vstupom do chrámu.

Vojdem do Tvojho domu, budem sa klaňať Tvojmu svätému chrámu v bázni pred Tebou. Hospodine, veď ma Svojou spravodlivosťou, kvôli mojim nepriateľom učiň moju cestu priamou pred Tebou. Lebo v ich ústach niet pravdy, ich srdce je márnivé, ich hrdlo je otvoreným hrobom, klamali svojimi jazykmi. Súď ich, Bože, nech padnú pre svoje zámery (Ž 5, 8-13). Keďže sú plní bezbožnosti, zavrhni ich, Hospodine, lebo Teba popudili. A nech sa veselia všetci, ktorí dúfajú v Teba, na veky nech sa radujú, aj sa usídli v ich strede, i budú sa Tebou chváliť tí, čo ľúbia Tvoje meno. Lebo Ty žehnáš spravodlivého, Hospodine, Svojou priazňou, akoby brnením, si nás poctil.


MODLITBA PRED ČÍTANÍM EVANJELIA (VARIANTA 1)

Hospodine, osvieť oči môjho srdca svetlom poznania Tvojho svätého Evanjelia.

MODLITBA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO PRED ČÍTANÍM SV. PÍSMA

Hospodine, Iisúse Christé, otvor uši môjho srdca, aby som vnímal (vnímala) Tvoje slovo, aj pochopil (pochopila) a plnil (plnila) Tvoju vôľu, lebo na Zemi som (iba) cudzincom (cudzinkou). Neskrývaj predo mnou Svoje prikázania, no otvor moje oči, aby som pochopil (pochopila) divy Tvojho Zákona. Oznám mi neznáme a tajomné (skutočnosti) Tvojej premúdrosti! Na Teba sa nádejám, môj Bože, že Ty mi osvietiš rozum i myseľ svetlom Tvojho poznania, aby som nielen prečítal (prečítala) napísané, ale to aj činil (činila), aby mi čítanie Životov svätých a (Božieho) Slova nebolo na hriech, ale (nech mi slúži) k obnove, i k poučeniu, i k svätosti, aj na spásu duše a k zdedeniu večného života. Lebo Ty osvecuješ tých, ktorí sa nachádzajú v tme a od Teba pochádza každý dobrý a každý dokonalý dar. Amiň.


© 2021 Pravoslávna cirkevná obec v Ľubici | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!