KTO SME A V ČO VERÍME?

Pravoslávna Cirkev je jedná, svätá, všeobecná, apoštolská. Bola založená roku 33 n. l. pri Zostúpení Svätého Ducha na apoštolov, ktorí ju rozšírili do celého sveta. Na dnešnom území Slovenska jej história začína príchodom svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktorí prišli na naše územie z Carihradu v roku 863 n. l. a počas niekoľkoročnej misie učili slovanský národ pravoslávnej viere. Neskôr však boli ich žiaci vyhnaní a na našom území sa postupne presadzovala na ďalších 1000 rokov latinská orientácia. Napriek tomu sa pravoslávie v Čechách, na Morave a v Uhorsku udržovalo aj naďalej a objektívne treba povedať, že keby tu ešte v 17. storočí neboli bývali "pravoslávni schizmatici", nebolo by potrebné vyvíjať unionistické (zjednocovacie) snahy a privádzať týchto do jednoty s Rímom. A preto, aj keď obnova pravoslávia v českých krajinách a na Slovensku začína až v priebehu prvej polovice 20. storočia, naša miestna cirkev cíti bytostnú a organickú spätosť s veľkomoravskou misiou svätých Cyrila a Metoda, keďže je v kánonickej jednote s ostatnými miestnymi pravoslávnymi cirkvami po celom svete a vyznáva v nezmenenej podobe tú istú vieru, ktorú našim predkom priniesli solúnski bratia v 9. storočí. V rámci obnovy pravoslávia na tomto území vzniká oficiálne Pravoslávna cirkevná obec v Ľubici 2. marca 1951.

Jedným zo základných textov, ktorý okrem Svätého Písma Starého i Nového Zákona vymedzuje "hranice našej viery", je tzv. Niceo-carihradský symbol viery, ktorý bol zostavený Svätými Otcami na I. (v Nicey) a II. (v Carihrade) Všeobecnom sneme v rokoch 325 a 381. Uvádzame jeho oficiálny preklad do slovenského jazyka. 

Verím v jedného Boha, Otca Vševládcu, Stvoriteľa neba i zeme, všetkého viditeľného a neviditeľného.
I v jedného Hospodina Isusa Christa, Jednorodeného Božieho Syna, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; svetlo zo svetla, Boha pravého z Boha pravého, zrodeného, nie stvoreného, súpodstatného s Otcom, prostredníctvom ktorého bolo všetko stvorené.
Ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a vtelil sa zo Svätého Ducha a Panny Márie, a stal sa človekom.
Bol ukrižovaný za nás v dobe Pontského Piláta, trpel, bol pochovaný a v tretí deň vstal z mŕtvych podľa Písem.
I vystúpil na nebesá a zasadol po pravici Otca, a opäť príde so slávou súdiť živých a mŕtvych. Jeho kráľovstvu nebude konca.
I v Ducha Svätého, Hospodina, životodarného, ktorý vychádza z Otca a s Otcom i Synom je spolu uctievaný a spolu oslavovaný, a ktorý hovoril prostredníctvom prorokov.

V jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev.

Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amin.


© 2021 Pravoslávna cirkevná obec v Ľubici | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!